window live spaces ย้ายไป wordpress.com

September 29th, 2010 by admin

อยู่ดี ๆ wordpress.com ก็ใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจาก live space ของ microsoft ได้ทำการปิดตัวลงและจะย้าย user ทั้งหมด มากกว่า สามสิบล้านคนไปที่ wordpress.com การเป็นพันธมิตรของ MS และ Automattic ครั้งนี้ ผลดีคงตกอยู่กับ wordpress.com เต็ม แต่ก็ไม่รู้ว่าในการ deal ครั้งนี้มีการตกลงอะไรลับอีกรึเปล่า และการวางแผนของ MS นั้นคืออะไรเพราะดูเหมือนว่า MS ดูจะมุ่งพัฒนาตัว core business ของตัวเองอย่างเดียว โดยที่เหมือนรู้ตัวว่าอะไรที่ตัวเองทำแล้วไม่ได้ดี ก็จะไม่ทำต่อแต่จะเป็นพันธมิตรกับผู้นำในกลุ่มนั้นแทน เหมือนอย่างที่เป็นพันธมิตรกับ facebook หลังจากนี้น่าจับตาดูการก้าวหน้าของ wordpress.com หลังได้ user จำนวนมากเพิ่มขึ้นและการต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ของ MS

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on window live spaces ย้ายไป wordpress.com

สถานที่ท่องเที่ยว

September 1st, 2010 by admin

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (อังกฤษ: World Tourism Organization) กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ[ต้องการอ้างอิง] การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนำรายได้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ผลักดันโครงการนำร่องด้วยการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้กลุ่มท่องเที่ยวร่วมกันบริการนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระดับสูงภายใต้ชื่อ “Tourism c-Commerce” (อังกฤษ: Tourism Collabolative Commerce) หรือการพาณิชย์เชิงร่วมมือบนธุรกิจท่องเที่ยวขยายโอกาสทางการค้าที่ข่วยเพิ่มรายได้สู่หน่วยธุรกิจ 1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมเช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงรวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ 2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ 3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม เช่น การชมสถานโบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย 4. […]

Posted in seo | Comments Off on สถานที่ท่องเที่ยว