สิ่งแวดล้อม

September 2nd, 2009 by admin

การออกแบบสิ่งแวดล้อม คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยประจำวัน เน้นสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบโดยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน วนอุทยาน คือ ป่าสงวนที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม เช่นมีนํ้าตก ถํ้า เป็นสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การรีไซเคิล เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก การรีไซเคิลถือเป็นการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างหนึ่ง มลพิษ หรือ มลภาวะ นั้นหมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกาก ตะกอน หรือสารตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on สิ่งแวดล้อม