สถิติของ wordthai

January 9th, 2009 by admin

สรุปสถิติที่นี่อีกรอบของสิ้นเดือนธันวาคม

crawstat1

ตามตัวบนก็เรียงตามกิจกรรมที่ bot google ทำ
1.เก็บจำนวนหน้า
2.จำนวน bandwidth ที่บอทใช้ (จำนวนความจุไฟล์)
3.ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการโหลดหนึ่งหน้า

crawstat2

และยังเหมือนเดิม หน้าแรงสุดก็ยังเป็น codex คงเห็นผลกันแล้วจาก pr ที่คราวที่แล้วเอามาให้ดู บางคนอาจไม่เชื่อตอนที่เห็นว่าหน้า pr n/a จะแรงกว่าหน้าอื่นที่ pr5 ได้ยังไง มาคราวนี้ codex อัปเดตทีก็ pr6 เลย ให้รู้ว่าแรงจริง ๆ นะ

Posted in เทศกาล, เวิร์ดเพรส | 1 Comment »

วันครูและพิธีไหว้ครู

January 9th, 2009 by admin

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

ด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบ ข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภา สามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอ คณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนด เป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักดังนี้

* กิจกรรมทางศาสนา
* พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
* กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา

การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตนว่า ตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ พิธีนี้โดยทั่วไปจะจัดกันในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครู

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้สัญญาลักษณ์ 4 อย่างในการทำพาน ซึ่งแต่ละอย่างมีความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

1. หญ้าแพรก มีความหมายว่า ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุว่าของครูบาอาจารย์
2. ดอกเข็ม มีความหมายว่า ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
3. ดอกมะเขือ มีความหมายว่า การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
4. ข้าวตอก มีความหมายว่า ข้าวเปลือกเรารับประทานไม่ได้ แต่ถ้าเอาไปคั่ว เป็นข้าวตอก สามารถนำมาปรุงเป็นกระยาสารทรับประทานได้หรือรับประทานเปล่าๆก็ได้เช่นกัน เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว”นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว” คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตกฉาน” สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on วันครูและพิธีไหว้ครู

คำขวัญวันเด็ก ในปีต่าง ๆ

January 9th, 2009 by admin

รวมคำขวัญวันเด็กของทุกปีครับ
2502 : จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 : จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 : จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 : จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 : จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
2507 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : (งดจัดงานวันเด็ก)
2508 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2509 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2510 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
2511 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
2512 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 : จอมพล ถนอม กิตติขจร : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2517 : นายสัญญา ธรรมศักดิ์ : สามัคคีคือพลัง
2518 : นายสัญญา ธรรมศักดิ์ : เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
2519 : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช : เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
2520 : นายธานินทร์ กรัยวิเชียร : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
2521 : พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522 : พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ : เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 : พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ : ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
2527 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2528 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531 : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2532 : พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2533 : พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2534 : นายอานันท์ ปันยารชุน : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535 : นายอานันท์ ปันยารชุน : สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2536 : นายชวน หลีกภัย : ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537 : นายชวน หลีกภัย : ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 : นายชวน หลีกภัย : สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2539 : นายบรรหาร ศิลปอาชา : มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2540 : พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ : รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2541 : นายชวน หลีกภัย : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542 : นายชวน หลีกภัย : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 : นายชวน หลีกภัย : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544 : นายชวน หลีกภัย : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2545 : พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546 : พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 : พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 : พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 : พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2550 : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ : มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2551 : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ : สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
2552 : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

Posted in เวิร์ดเพรส | Comments Off on คำขวัญวันเด็ก ในปีต่าง ๆ

สีลมกับ seo 2

January 9th, 2009 by admin

เพิ่งเขียนว่าหมู่นี้กับไปเล่นโต๊ะสีลมที่พันทิพ มากขึ้น แม้ว่าไม่มากเหมือนสมัยก่อน แต่ก็เข้าเยอะขึ้น

แล้วก็ไปเจอกระทู้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องหาเงินออนไลน์ อุตส่าห์ช่วยลุ้น สุดท้ายเป็นไปทะเลาะกับเขาซะเอง – -‘
อืม ไม่รู้จะพูดยังไงแฮะ

แต่อย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้พยายามไปข่มอะไรใคร แต่หัวโขนที่ thaiseoboard ช่วยได้เยอะแฮะ คนที่พอรู้จัก thaiseoboard ก็จะเกรงใจหัวโขนอันนี้อยู่ส่วนหนึ่ง

ใจหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบ ถ้าใครจะเกรงใจอะไรเราก็อยากให้เกรงใจเพราะตัวเองมากกว่าเพราะหัวโขนแบบนี้
อีกใจก็รู้สึกดี จะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครมาก คนไม่ค่อยจะแรงกับเรามาก

ส่งเมล์ไปขอตั้งคลับย่อย กับ cafe@pantip แล้ว แต่จะ 20 วันแล้วยังเงียบ
ท่าทางคนรับเมล์จะเป็น คุณวรพจน์ละมั้ง เพราะส่งไปหลายเมล์แล้วเงียบ – -‘

เฮ้อ

Posted in เวิร์ดเพรส | 1 Comment »

พันทิพ โต๊ะสีลม กับ SEO

January 6th, 2009 by admin

หมู่นี้กลับไปเล่นโต๊ะสีลม ใน pantip.com บ่อยหน่อย เจอกระทู้แนะนำเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ ก็นึกถึงตัวเองเมื่อสองปีก่อนว่ามาสนใจ SEO ได้ยังไง

ก็เล่นโต๊ะสีลมอยู่ทุกวัน เข้าทุกวัน จนวันหนึ่งเจอกระทู้นึง มีคนมาตั้งถามว่า SEO คืออะไร ความที่ไม่รู้และอยากรู้ ก็เลยใช้พี่ google ค้นหาจนไปเจอกับ seo.in.th ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น forums.sem.or.th ไปแล้ว ก็เลยได้เข้าใจความหมายของคำว่า SEO รู้สึกว่ามันน่าสนใจดี จนคุณโซวตั้ง thaiseoboard ก็เลยตามมาอยู่ที่ thaiseoboard กลายเป็นเดี๋ยวนี้เข้า thaiseoboard ทุกวันแทน

ถ้าสองปีที่แล้วไม่ได้เจอกระทู้นั้น ผมก็ไม่ได้รู้จัก SEO จนกระทั่งทุกวันนี้ ขอบคุณคนที่ไปตั้งกระทู้ถามมากเลยครับ

Posted in seo, เบ็ดเตล็ด | Comments Off on พันทิพ โต๊ะสีลม กับ SEO

« Previous Entries Next Entries »